przedszkole babytown
przedszkole babytown
przedszkole babytown
przedszkole babytown
przedszkole babytown
przedszkole babytown

opieka w żłobku

Do podstawowych zadań żłobka Baby Town należy:


- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych – zgodnie z potrzebami,

- zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

- pomoc uczącym się i pracującym rodzicom/opiekunom prawnym poprzez zapewnienie ich dzieciom opieki, wychowania, bezpieczeństwa , dobrego samopoczucia, ciepłej i serdecznej atmosfery oraz kierowanie wszechstronnym rozwojem dziecka,

- wyuczenie nawyków sanitarno – higienicznych i samoobsługi

- promocja zdrowia,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych,Bełchatów
kuratorium oświaty w łodzi
europejski fundusz spoleczny
ministerstwo edukacji narodowej
Jesteśmy uczestnikiem programu Rzetelna Firma